انواع لودسل Zemic:

 لودسل های خمشی یک طرفه :
H8C BM11  
 
دریافت مشخصات دریافت مشخصات  
     
     


لودسل های خمشی
دو طرفه :

HM9B    
   
دریافت مشخصات    


لودسل های فشاری :

H2F BM14G BM14A
دریافت مشخصات دریافت مشخصات دریافت مشخصات


لودسل های فشاری - کششی :

H3 B3G  
 
دریافت مشخصات دریافت مشخصات  


لودسل های تک پایه :

L6N L6D L6J1
دریافت مشخصات دریافت مشخصات دریافت مشخصات
     
L6Q L6E L6G
دریافت مشخصات دریافت مشخصات دریافت مشخصات
     
L6T L6F  
 
دریافت مشخصات دریافت مشخصات  


بازگشت

 

Copyright © 1998 OSIMA.IR All rights reserved.