نمایشگرهای دیجیتالی وزن:

وسیله ای است برای انتقال اطلاعاتی که از لودسل ارسال می شود که در واقع کار A TO D را انجام می دهد.
که در دو نوع مختلف موجود می باشد.

 

 

 

1. نمایشگر DWI 700 :
 

 

 

2. نمایشگر DWI 3002 :

 

 

3. نمایشگر DWI 206 :

 

 

 

4. نمایشگر DWI 600 :

 

 

 

5. نمایشگر DWI 1500 :

 

 

 

6. نمایشگر DWI ABC :

 

 

 

7. نمایشگر DWI CBC :

 

 

 

8. باسکول آویز OMEGA Heave CS :


بازگشت
 

Copyright © 1998 OSIMA.IR All rights reserved.