انواع لودسل Revere:

 لودسل های خمشی یک طرفه :

SHBxR
5123
ALC
HCB
SSB

لودسل های خمشی دو طرفه :

5103

لودسل های فشاری :

RLC
CSP-M
ASC

لودسل های فشاری - کششی :

BSP
9363

لودسل های تک پایه :

650
652
640
642


بازگشت

 

Copyright 1998-20010 OSIMA.IR All rights reserved.